document

เอกสารที่ต้องใช้
กรณีรถ

มีเล่มทะเบียน

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
เล่มทะเบียนรถ (ตัวจริงเท่านั้น)
สำเนาทะเบียนรถ
ใบเสร็จค่างวดล่าสุด
หนังสือสัญญาเช่าซื้อจากไฟแนนซ์ (ตัวจริงเท่านั้น)
เอกสารเจ้าของรถทั้งหมดที่ใช้ในการจำนำรถ
รูปถ่ายเจ้าของรถคู่กับบัตรประชาชนตัวจริงและสำนาบัตรประชาชนที่เซ็นต์มอบอำนาจ
สำเนาบัตรประชาชนของตัวแทนรับมอบอำนาจ
สำเนาทะเบียนบ้านของตัวแทนรับมอบอำนาจ
กรณีรถ

ติดไฟแนนซ์

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
เล่มทะเบียนรถ (ตัวจริงเท่านั้น)
สำเนาทะเบียนรถ
ใบเสร็จค่างวดล่าสุด
หนังสือสัญญาเช่าซื้อจากไฟแนนซ์ (ตัวจริงเท่านั้น)
เอกสารเจ้าของรถทั้งหมดที่ใช้ในการจำนำรถ
รูปถ่ายเจ้าของรถคู่กับบัตรประชาชนตัวจริงและสำนาบัตรประชาชนที่เซ็นต์มอบอำนาจ
สำเนาบัตรประชาชนของตัวแทนรับมอบอำนาจ
สำเนาทะเบียนบ้านของตัวแทนรับมอบอำนาจ
กรณีรถ

ตัวแทนเจ้าของ

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
เล่มทะเบียนรถ (ตัวจริงเท่านั้น)
สำเนาทะเบียนรถ
ใบเสร็จค่างวดล่าสุด
หนังสือสัญญาเช่าซื้อจากไฟแนนซ์ (ตัวจริงเท่านั้น)
เอกสารเจ้าของรถทั้งหมดที่ใช้ในการจำนำรถ
รูปถ่ายเจ้าของรถคู่กับบัตรประชาชนตัวจริงและสำนาบัตรประชาชนที่เซ็นต์มอบอำนาจ
สำเนาบัตรประชาชนของตัวแทนรับมอบอำนาจ
สำเนาทะเบียนบ้านของตัวแทนรับมอบอำนาจ
สนใจติดต่อได้ที่